Att arbeta på förtroendearbetstid är ett koncept som handlar om att arbetstagaren, i stället för att arbeta ett visst antal timmar i veckan, är anställd för att utföra ett specifikt arbete. Detta medför att den anställda ges möjlighet att lägga upp arbetsveckan efter vad arbetet kräver och inte efter en viss tid då denna förväntas befinna sig på kontoret.

Förtroendearbetstid innebär att den anställda har mer frihet att lägga upp arbetsdagen på ett sätt som bättre passar den aktuella arbetssituationen, där ökad flexibilitet i arbetslivet minskar stress och därför samtidigt förbättrar måendet, vilket i längden verkar positivt på arbetsförmågan. Kortfattat innebär det att chef och arbetstagare genom dialog avgör arbetsmängd och hur arbetstiden förläggs, det är arbetsuppgifternas omfattning som bestämmer hur mycket arbetstagaren arbetar och även att den anställde ibland arbetar mer och ibland mindre beroende på hur arbetsmängden ser ut.

Större frihet förbättrar arbetsmiljön

Rent praktiskt innebär denna arbetsform att arbetstagaren tillsammans med chef avgör hur arbetet läggs upp, med utgångspunkt i vad det är arbetet kräver. Det är i överenskommelse mellan chefen och den anställda som det avgörs när den anställde behöver befinna sig på arbetsplatsen, vilken tid denne behöver finnas tillgänglig för möten, att svara i telefon och på mail samt om möjlighet finns att arbeta på annan plats än på den fysiska arbetsplatsen. I samråd med chef, kan arbetstagaren välja att utgå ifrån normala kontorstider eller tider som anses passa bättre för arbetet och arbetstagaren, en möjlighet som inte finns med ordinära kontorstider, samtidigt som större frihet i arbetslivet kan minska risken för utbrändhet och därigenom även minska kostnader för sjukskrivning.

Ett hälsofrämjande arbetssätt

Genom att arbetstagaren själv antecknar den tid som läggs på arbetet, ges denna goda möjligheter att se över sin arbetsmiljö och arbetsbelastning, vilket chef och arbetstagare tillsammans kan gå igenom vid nästa mötestillfälle. Fördelen med detta är att den anställdas situation framstår tydligt för båda parter och att arbetssituationen på ett kontinuerligt och effektivt sätt kan följas upp.